Son Dakika
15 Kasım 2015 Pazar

AKP’nin yerel seçim adayları belli oluyor

12 Eylül 2013 Perşembe, 11:25
AKP’nin yerel seçim adayları belli oluyor

AKP’de 3 dönem kuralına takılan isimler, belediye başkanı seçilebilmek için kolları sıvadı. Adaylar hükümet avantajıyla seçimlere hazırlanacak. Makam araçlarını, koltuklarını bırakmadan birçok etkinlik gerçekleştirecek.

AKP’nin yerel seçim adayları belli oluyorGe­le­cek yıl mart­ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler yak­la­şır­ken, AK­P’­de, üç dö­nem se­çi­len mil­let­ve­kil­le­ri için­de ba­kan­la­rın aday­lı­ğı öne çı­kı­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bin 396 be­le­di­ye baş­ka­nı se­çi­le­cek. AKP, se­çim­ler­de da­ha çok baş­kan­lık el­de ede­bil­mek için ik­ti­dar avan­ta­jı­nı kul­lan­arak dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı­nı se­fer­ber ede­cek. AKP, ka­bi­ne­den be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­na kay­dı­ra­ca­ğı isimleri de son ana ka­dar açık­la­ma­ya­cak. Böy­le­ce aday­lar hü­kü­met avan­ta­jıy­la se­çim­le­re ha­zır­la­na­cak. Ma­kam araç­la­rı­nı, kol­tuk­la­rı­nı bı­rak­ma­dan bir­çok et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­re­cek.

Soy­lu, Çer­çi­oğ­lu­’na ra­kip

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın İs­tan­bu­l adaylığı neredeyse kesin. AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­ın Be­yoğ­lu­’n­dan aday gös­te­ril­me sansı giderek güçleniyor. Adı Ko­ca­eli için ge­çen Sa­na­yi Ba­ka­nı Ni­hat Er­gü­n’­ün ise adaylıkta ka­rar­sız ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­in An­ka­ra aday­lı­ğı par­ti için­de öne çıkıyor. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı için Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik Bur­sa­’dan, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin Ga­zi­an­te­p’­ten, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç ise Sam­su­n’­dan aday ola­bil­mek için na­bız yok­lu­yor. Ha­tay için Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­in adı öne çı­kı­yor. Ay­dı­n’­da CHP’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­lem Çer­çi­oğ­lu­’nun kar­şı­sına AK­P’­den Sü­ley­man Soy­lu­’nun aday gös­te­ri­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

İstanbul
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Başkan adaylığı neredeyse kesin.

Be­yoğ­lu
AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­ın Be­yoğ­lu­’n­dan aday gös­te­ril­me­si ola­sı­lı­ğı gi­de­rek güç­le­ni­yor.

Ko­ca­eli
Adı Ko­ca­eli için ge­çen Sa­na­yi Ba­ka­nı Ni­hat Er­gü­n’­ün aday­lık­ta ka­rar­sız ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

An­ka­ra
TBMM Baş­ka­nı Çi­çe­k’­in An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı par­ti için­de öne çı­kı­yor.

Bur­sa
Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için Bur­sa­’da na­bız yok­lu­yor.

Ga­zi­an­tep
Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin, Ga­zi­an­tep Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na oy­na­ya­cak.

Sam­sun
Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç mem­le­ke­ti Sam­su­n’­dan aday ola­bil­mek için ça­lı­şı­yor.

Ha­tay
AK­P’­de Ha­tay Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­in adı ön planda yer alıyor.

(Sözcü)


 • Yorum

  1. sokrates

   01 Ocak 2014 at 19:38

   İ.M.Gökçek bu anketde senin parmagın var chp oylar gitmesin diye mhp 1. parti gösterme cabaların var ama yemezler miliyetci ve ülkücü kardeşler mahzur beye vereceklerdir oylarını. böyle biline. şimdiden gülüyorum sana bay bay git artık secim anketleride yapma artık belediyede herkese tivitir adresi verip hemde 3 adet mhp birinci göstermek sonra oylar sana yemezler. hihihih

  Yorum yazın...

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir