18 Nisan 2014, Cuma

AKP’nin yerel seçim adayları belli oluyor           

AKP’de 3 dönem kuralına takılan isimler, belediye başkanı seçilebilmek için kolları sıvadı. Adaylar hükümet avantajıyla seçimlere hazırlanacak. Makam araçlarını, koltuklarını bırakmadan birçok etkinlik gerçekleştirecek.

akp yerel secim adaylari AKP’nin yerel seçim adayları belli oluyorGe­le­cek yıl mart­ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler yak­la­şır­ken, AK­P’­de, üç dö­nem se­çi­len mil­let­ve­kil­le­ri için­de ba­kan­la­rın aday­lı­ğı öne çı­kı­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bin 396 be­le­di­ye baş­ka­nı se­çi­le­cek. AKP, se­çim­ler­de da­ha çok baş­kan­lık el­de ede­bil­mek için ik­ti­dar avan­ta­jı­nı kul­lan­arak dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı­nı se­fer­ber ede­cek. AKP, ka­bi­ne­den be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­na kay­dı­ra­ca­ğı isimleri de son ana ka­dar açık­la­ma­ya­cak. Böy­le­ce aday­lar hü­kü­met avan­ta­jıy­la se­çim­le­re ha­zır­la­na­cak. Ma­kam araç­la­rı­nı, kol­tuk­la­rı­nı bı­rak­ma­dan bir­çok et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­re­cek.

Soy­lu, Çer­çi­oğ­lu­’na ra­kip

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın İs­tan­bu­l adaylığı neredeyse kesin. AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­ın Be­yoğ­lu­’n­dan aday gös­te­ril­me sansı giderek güçleniyor. Adı Ko­ca­eli için ge­çen Sa­na­yi Ba­ka­nı Ni­hat Er­gü­n’­ün ise adaylıkta ka­rar­sız ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­in An­ka­ra aday­lı­ğı par­ti için­de öne çıkıyor. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı için Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik Bur­sa­’dan, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin Ga­zi­an­te­p’­ten, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç ise Sam­su­n’­dan aday ola­bil­mek için na­bız yok­lu­yor. Ha­tay için Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­in adı öne çı­kı­yor. Ay­dı­n’­da CHP’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­lem Çer­çi­oğ­lu­’nun kar­şı­sına AK­P’­den Sü­ley­man Soy­lu­’nun aday gös­te­ri­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

İstanbul
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Başkan adaylığı neredeyse kesin.

Be­yoğ­lu
AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­ın Be­yoğ­lu­’n­dan aday gös­te­ril­me­si ola­sı­lı­ğı gi­de­rek güç­le­ni­yor.

Ko­ca­eli
Adı Ko­ca­eli için ge­çen Sa­na­yi Ba­ka­nı Ni­hat Er­gü­n’­ün aday­lık­ta ka­rar­sız ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

An­ka­ra
TBMM Baş­ka­nı Çi­çe­k’­in An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı par­ti için­de öne çı­kı­yor.

Bur­sa
Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için Bur­sa­’da na­bız yok­lu­yor.

Ga­zi­an­tep
Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin, Ga­zi­an­tep Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na oy­na­ya­cak.

Sam­sun
Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç mem­le­ke­ti Sam­su­n’­dan aday ola­bil­mek için ça­lı­şı­yor.

Ha­tay
AK­P’­de Ha­tay Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­in adı ön planda yer alıyor.

(Sözcü)

- Bir önceki başlık olan "Şaşırtan Sarıgül Anketi" adlı makalemizde chp istanbul adayı, chp yerel seçim adayları ve sarıgül anketi hakkında bilgiler verilmektedir.